CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PROGRAMA FIDELITAT

Les presents Condicions Generals d'Ús del programa fidelitat s'han acordat entre: La Societat OKAIDI SAS, amb capital de  2 928 240,00 euros, situada a 162 Boulevard de Fourmies, 59 100 ROUBAIX, inscrita al Registre de Comerç i de les Societats de Lille Métropole n°398 110 445, intervenint en virtut de les seves activitats «OKAÏDI», «OBAÏBI», «OXYBUL EVEIL &JEUX» e « IDKIDS », d'ara endavant anomenat «OKAÏDI»,   y qualsevol persona física que desitgi adherir-se al programa de fidelitat, d'ara endavant anomenat el «Beneficiari».

ACCEPTACIÓ

El Beneficiari reconeix estar en coneixement i haver acceptat plenament les Condicions Generals d'adhesió i l'Ús del programa de fidelitat. Aquestes Condicions Generals estan disponibles en els llocs d'Internet OKAIDI. OKAIDI SAS es reserva el dret de modificar en tot moment les Condicions Generals d'Ús del seu programa de fidelitat, o suprimir-les.

"L’adhesió al programa de fidelitat es pot fer a totes les botigues OKAÏDI, OBAÏBI i als llocs d’Internet okaidi.es . L’adhesió al programa de fidelitat solament es pot validar si la informació comunicada al moment de l’adhesió és completa, conforme al format sol•licitat i utilitzable. L’adhesió al programa de fidelitat és vàlida un (1) any. L’adhesió anual al programa de fidelitat és de quatre (4) euros, essent el preu susceptible d’evolució. Els avantatges units a l’adhesió al programa de fidelitat son així acumulables i usables en las diferents marques citades més amunt, amb el límit de tres (3) avantatges cada cop que es passi per caixa. S’accepta una sola adhesió al programa de fidelitat per llar (s’entén per llar les persones que resideixen en la mateixa adreça). A aquest respecte i amb motiu de la lluita contra la usurpació d’identitat i el frau, la societat OKAIDI es reserva el dret de demanar al Beneficiari, durant l’adhesió al programa de fidelitat o durant l’ús d’avantatges procedents d‘aquest últim, un document que permeti justificar la seva identitat i/o la dels infants registrats. Tot frau o abús en l’acumulació de punts de fidelitat per part del Beneficiari podrà comportar la pèrdua immediata de punts, l’anul•lació  dels avantatges emesos, així com l’anul•lació de l’adhesió del Beneficiari al programa de fidelitat sense restitució de les despeses d’adhesió. La societat OKAIDI es reserva igualment la possibilitat de reclamar al Beneficiari que es consideri culpable de frau al programa fidelitat, la restitució de qualsevol suma que hagi estat indegudament percebuda per part del Beneficiari, sense perjudici de les accions judicials que se’n derivin, compreses les penals. Una tarjeta OKAÏDI no es una targeta de pagament, ni una targeta de crèdit.

 

AVANTATGE FIDELITAT I ACUMULACIÓ DE PUNTS

Tant a la botiga com a Internet, les compres efectuades permeten acumular punts, a raó d'1 punt = 1 euro de compra (excepte llibres, CD, despeses d'enviament, abonament i ecoparticipació). Una compra es té en compte sigui quin sigui el mètode de pagament emprat (excepte pagament amb targeta regal). Quan s'assoleix el llindar dels dos-cents (200) punts, un avantatge fidelitat d'un valor de vuit (8) euros s'envia al Beneficiari, i es pot usar durant els dos (2) mesos a comptar des de la seva data d'emissió. L'excedent de punts adquirits s'acumularà amb les compres posteriors. El saldo de punts es pot consultar demanant-lo directament a la botiga o als Llocs Internet, al vostre compte Client.

AVANTATGE ANIVERSARI

Per cada infant vinculat a la llar i el Beneficiari del qual és el representant legal, l'adhesió al programa fidelitat dóna dret a un avantatge aniversari de vuit (8) euros del primer al dotzè aniversari de l'infant inclòs. El xec aniversari es pot utilitzar durant els dos (2) mesos a comptar des de la data d'emissió. Solament el Beneficiari representant legal de l'infant pot beneficiar-se de l'avantatge aniversari dels infants.

AVANTATGE NAIXEMENT

Per cada naixement d'un infant vinculat a la llar i el Beneficiari del qual és el representant legal, l'adhesió al programa fidelitat dóna dret a un avantatge naixement d'una quantitat de vuit (8) euros, vàlida dos (2) mesos a comptar des de la seva data d'emissió. Per beneficiar-se d'aquest avantatge, la declaració del nounat s'ha de fer en els sis (6) primers mesos a comptar des del naixement.

AVANTATGE DE LA TARGETA

Qualsevol persona que s'adhereixi al programa fidelitat que no es beneficiï dels avantatges naixement i aniversari, es beneficiarà anualment d'un (1) avantatge a la targeta d'un valor de vuit (8) euros, vàlid dos (2) mesos a comptar des de la seva data d'emissió. El Beneficiari veurà que li entreguen el seu avantatge el primer dia laboral del mes escollit per part del Client, o en el seu defecte, durant els tres (3) mesos a comptar des de la data d'adhesió al programa de fidelitat.

ÚS DELS AVANTATGES

Ús dels avantatges fidelitat, naixement, aniversari d’infants i avantatge personalitzat: La disponibilitat dels avantatges es comunicarà al Beneficiari segons la seva elecció, per email o SMS. El Beneficiari podrà utilitzar els avantatges en totes les botigues OKAIDI OBAIBI  y al Lloc Internet, per pagar les seves compres i/o renovar l’adhesió al programa fidelitat. L’avantatge fidelitat, l’avantatge naixement, l’avantatge aniversari, i l’avantatge personalitzat són vàlids fins a la data de fi de validesa indicat als vostres avantatges, i s’acumulen amb totes les ofertes promocionals en curs, amb el límit de tres (3) avantatges cada cop que es passa per caixa. Es poden utilitzar d’una sola vegada, i no es poden canviar ni reemborsar. En cas de devolució d’un article al nostres magatzems, els avantatges usats i controlats como que s’han de reemborsar es tornaran a emetre totalment o parcialment en forma de punts. En canvi, en cas de devolució d’un article a les nostres botigues, els avantatges usats es reemborsaran en forma de tarjeta regal. L’ús es limita a sis (6) avantatges màxim per any per als avantatges naixement o aniversari.

RENOVACIÓ

L'adhesió al programa fidelitat és vàlid un (1) any. En acabar aquest any, l'adhesió s'ha de renovar per part del Beneficiari perquè pugui continuar beneficiant-se dels seus avantatges units a l'adhesió en l'esmentat programa de fidelitat. El preu anual de la targeta és de quatre (4) euros, preu susceptible d'evolució. Durant la renovació, el saldo de punts ja acumulat pel Beneficiari es conserva durant una durada limitada a un (1) any a comptar des de la data de caducitat de la targeta de fidelitat. Passat aquest termini, el saldo de punts acumulat pel Beneficiari se suprimirà.

DADES PERSONALS

La societat OKAIDI SAS recull i tracta les vostres dades personals, per una banda perquè l’adherent aprofiti els avantatges del programa de fidelitat, per altra banda, per enviar en cas d’acceptació de les mateixes, ofertes, informació actualitzada o publicitat personalitzada o no. La societat OKAIDI SAS  garanteix prendre totes les mesures necessàries, de conformitat amb les disposicions legals aplicables, per garantir la protecció, la confidencialitat i la seguretat de les vostres dades personals. Les vostres dades personals es conserven al llarg de tota la duració de la vostra adhesió al programa de fidelitat, i per una durada de 3 anys a comptar des de la caducitat de la vostra adhesió. De conformitat amb la reglamentació aplicable, us beneficiareu d’un dret d’accés, de promulgació de directives anticipades, de rectificació i d’oposició als tractaments de dades que us concerneixin. Per exercir aquest dret, podeu escriure a: OKAIDI Service client, 162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix o mitjançant el nostre formulari de contacte o feu clic aquí. Per aprofitar plenament els vostres avantatges (avantatge fidelitat, avantatge naixement, avantatge aniversari, avantatge personalitzat), el Beneficiari es compromet a informar a la societat OKAIDI SAS de qualsevol canvi relatiu a les seves dades personals, adreçant-se directament a una de les botigues de la seva elecció OKAIDI o OBAIBI, o simplement connectant-se al seu compte Client dels diferents Llocs Internet de les marques anteriorment esmentades. Per a més informació, consulteu la secció «Dades personals».